PROJEKTOVANIE | VÝROBA A DODÁVKA | PREVÁDZKOVANIE
VODOHOSPODÁRSKYCH STAVIEB, OBJEKTOV A ZARIADENÍ

Služby

 1. PROJEKTOVANIE VODOHOSPODÁRSKYCH STAVIEB
 2. PREVÁDZKOVANIE VODOVODOV A KANALIZÁCIÍ
 3. VÝROBA VHS OBJEKTOV A ZARIADENÍ

1. PROJEKTOVANIE VODOHOSPODÁRSKYCH STAVIEB:

VHS SERVIS s.r.o. vykonáva projekčnú a konzultačnú činnosť v oblasti vodného hospodárstva a ekologických stavieb. Jeho činnosť je zameraná hlavne na verejné vodovody a kanalizácie, vodovodné a kanalizačné prípojky (napojenie na verejné inžinierske siete), rozvody vodovody a kanalizácie vo vnútri budov (ZTI).

V oblasti projektovania VHS SERVIS s.r.o. vypracováva všetky stupne prípravnej a projektovej dokumentácie (projekty pre stavebné povolenie, realizačné projekty, projekty skutočného vyhotovenia stavby, manipulačné a prevádzkové poriadky). Rieši úlohy v oblasti vodného hospodárstva a spolupracuje ako riešiteľ inžinierskych sietí (vodovody a kanalizácie) pre rôzne architektonické kancelárie. Rieši možnosť rekonštrukcií jestvujúceho stavu inžinierskych sietí a ich doplňovanie, zmeny a prispôsobovanie novým požiadavkám v rozširovaných územiach, alebo na územiach, kde sa mení ich využívanie. Navrhuje základné systémy riešenia pre obce a mestské časti, ktoré nie sú vybavené vodovodmi a kanalizáciami.

V oblasti konzultačnej činnosti VHS SERVIS s.r.o. poskytuje poradenskú činnosť a návrhy na riešenie problémov v oblasti vodného hospodárstva a vodných stavieb.
Činnosť vykonávaná v projekčnej oblasti je zameraná hlavne na :

 • inžinierske siete (vodovody, kanalizácie)
 • prívodné potrubia a rozvodné siete vodovodov
 • kanalizačné siete splaškové, dažďové, jednotné
 • vodovodné a kanalizačné prípojky
 • automatické tlakové stanice (ATS) pre pitnú a úžitkovú vodu
 • prečerpávacie stanice (ČS) odpadových vôd
 • zachytávanie prameňov a odber podzemnej i povrchovej vody
 • akumulačné objekty (vodojemy)
 • retenčné (dažďové) nádrže
 • domové čistiarne odpadových vôd
 • zdravotno-technické inštalácie vo vnútri budov (ZTI)
 • rekonštrukcie sietí a objektov vodného hospodárstva


2. PREVÁDZKOVANIE VODOVODOV A KANALIZÁCIÍ:

V oblasti prevádzkovania verejných vodovodov a kanalizácií VHS SERVIS s.r.o. zabezpečuje odbornú prevádzku, údržbu a servis vodovodných a kanalizačných sietí. Spoločnosť VHS SERVIS s.r.o. je držiteľom oprávnení na prevádzkovanie verejných vodovod I. kategórie a taktiež aj prevádzkovanie verejných kanalizácií I. kategórie.


Činnosti vykonávané v oblasti prevádzkovania vodovodov a kanalizácií sú zamerané hlavne na:

 • monitoring a inšpekcia potrubných systémov pomocou kamery
 • lokalizácia potrubných systémov - určenie smeru, hĺbky a porúch
 • čistenie kanalizácií (vysokotlakové čistenie, frézovanie, ... )
 • skúšky tesnosti kanalizácie a nádrží
 • čistenie nádrží, odlučovačov ropných látok a lapačov tukov
 • odkalenie a odvzdušnenie vodovodných potrubí
 • meranie prevádzkových tlakov na vodovode
 • servis, kontrola a údržba ATS a ČS staníc
 • odbery a analýzy vzoriek pitnej a odpadovej vody


3. VÝROBA VHS OBJEKTOV A ZARIADENÍ:

Spoločnosť VHS SERVIS s.r.o. v súčasnej dobre realizuje certifikáciu vlastných stavebných výrobkov v TSÚS Žilina.

Pripravuje sa vlastná výroba, dodávka a montáž nasledovných výrobkov a zariadení:

 • odlučovače ropných látok (ORL)
 • lapače tukov (LT)
 • čerpacie stanice odpadových vôd (ČS)
 • automatické tlakové stanice (ATS)
 • betónové a plastové nádrže
 • príslušenstvo (poklopy a mreže, betónové skruže, regulátory prietoku)

*** Po úspešnom absolvovaní certifikácie všetkých stavebných výrobkov Vás budeme na tejto stránke informovať a priložíme potrebnú technickú dokumentáciu najmä v záložke Produkty.